Gülay Grup Tekstil olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Göstermiş olduğumuz bu önem şirket politikamızın bir yansıması olmasının yanı sıra ilgili yasal mevzuat uyarınca da yasal bir yükümlülüğümüzdür.

Gülay Grup tekstil www.gulaygroup.com adresinde yer alan site üzerinden yapılan iş başvuruları sırasında bazı kişisel veriler, iş başvurusunda bulunanlar ile iletişimimizi geliştirmek, gereksinimlerini ve ilgi alanlarını anlayabilmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, daha iyi hizmet sunabilmek, yapılan başvurulardan haberdar olabilmek amacıyla talep edilmektedir.

Bu kapsamda adresimize başvuru yapılırken, üye tarafından iş başvurusu sırasında girilen kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’6698 Sayılı Kanun’’) uyarınca, üyenin kendi istek ve açık rızası ile paylaşılacağını bilginize sunarız.

Kişisel verileriniz bakımından, 6698 sayılı KVKK’nun 11. Maddesinde yer verilen haklarınız şu şekildedir:

Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin;
1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2) İşlenmişse bilgi talep etme,
3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
7) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.